Regulamin

Tutaj kupisz pierwszą polską książkę o manualnej refleksologii twarzy, a nawet pierwszą taką książkę na świecie.

http://www.szkola-multiterapii.pl

REGULAMIN ZAJĘĆ STACJONARNYCH w Szkole Multiterapii

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej Regulamin) określa ogólne zasady organizacji, przebiegu, płatności oraz warunków uczestnictwa i ukończenia kursów/warsztatów/spotkań stacjonarnych (zwanych dalej Zajęciami), w tym prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora w/w.

Kursy i terapie organizuje Szkoła Multiterapii (zwana dalej Szkołą)

“Uczestnik” w rozumieniu Regulaminu to osoba, która zapisała się na kurs, opłaciła zadatek lub pełną kwotę za kurs i zapoznała się z Regulaminem  Szkoły.

“Instruktor” w rozumieniu Regulaminu to osoba prowadząca kurs w imieniu Szkoły.

  1. ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW

Przebieg zajęć

Za przebieg zajęć odpowiedzialny jest Instruktor. Kurs/warsztat/spotkanie stacjonarne realizowane są zgodnie z programem ramowym dostępnym na stronie Szkoły  www.refleksoterapia.net  w zakładce Kursy oraz/lub zgodnie z zawartym na FB: Z miłości do refleksologii, opisem w zakładce Wydarzenia. Na sali podczas trwania mają prawo przebywać wyłącznie Uczestnicy zajęć, Instruktor, asystenci Instruktora oraz inne osoby upoważnione przez Szkołę (np.: osoby-modele poddające się sesjom terapeutycznym podczas pokazów szkoleniowych).

Materiały dydaktyczne

Materiały dydaktyczne przewidziane do wykorzystania podczas zajęć stacjonarnych i w zależności od ich typu Uczestnicy zakupują samodzielnie lub otrzymują w formie fizycznej (np. skrypty, grafiki a także ewentualnie elektronicznej – linki do webinarów, dostęp do platformy edukacyjnej etc. ).

Materiały dydaktyczne w postaci skryptów tematycznych stanowią własność intelektualną Beaty Sekuły, prowadzącej Szkołę.

Czas trwania zajęć

Czas trwania zajęć stacjonarnych znajduje się w opisach poszczególnych spotkań i liczony jest w godzinach zegarowych. Nie obejmuje on czasu poświęconego na studia własne nad tematem.

Liczba Uczestników

Liczba Uczestników każdych zajęć stacjonarnych w formie kursów zawodowych wynosi od 6 do 12 osób.

W wydarzeniach grupowych takich jak np.: Dni Praktyki Refleksologicznej czy Ogólnopolskie Spotkania Refleksologiczne oraz innych zajęciach warsztatowych, których celem jest integracja zawodowa, dokształcanie się, utrwalanie wiadomości czy propagowanie poszczególnych tematów, które stanowią treści programowe Szkoły, może wziąć udział  dowolna ilość Uczestników.

Miejsce i termin zajęć

Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez  Szkołę miejscu i terminach, opublikowanych na stronie  FB: Z miłości do refleksologii w zakładce Wydarzenia. Terminy kontynuacji  kursów ustalane są też bezpośrednio z Uczestnikami i Instruktorem, i wtedy mogą one nie pojawić się w formie oficjalnych ogłoszeń na w Wydarzeniach na  FB: Z miłości do refleksologii. Są to kursy wewnętrzne, na które nie ma rekrutacji spoza danej grupy.

Zdarzenia losowe

Z  powodu wyjątkowych sytuacji, zdarzeń losowych i/lub sytuacji niezależnych od Szkoły, Szkoła ma prawo:

– odwołać kurs zwracając Uczestnikom wpłaty

-zaproponować Uczestnikom inną datę rozpoczęcia kursu, a jeśli się nie zgodzą zwrócić opłaty (termin zajęć zostanie ustalony, aby pasował co najmniej 75% Uczestników kursu odwołanego)

-zaproponować inne miejsce odbywania się zajęć, w pobliżu obecnego

W przypadku, gdy na zajęcia zapisze się mniej niż 4 osoby – Szkoła ma prawo odwołać je i jeśli to nastąpi, ma  obowiązek poinformować Uczestników oraz zaproponować nowy termin zajęć lub na prośbę Uczestnika zwrócić poniesione wpłaty.

  1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treściami programowymi dotyczącymi wybranego kursu/warsztatu/spotkania zawartymi w opisie zajęć w zakładce Wydarzenia na FB: Z miłości do refleksologii oraz/lub na stronie internetowej  www.refleksoterapia.net

Rozmowa kwalifikacyjna

Rozmowa kwalifikacyjna jest obowiązkowym etapem rekrutacji na zajęcia stacjonarne w Szkole. Odbywa się telefonicznie i ma zadanie wyjaśnienie wzajemnych wymagań, dookreślenie kierunków edukacji oraz  potwierdzenie poważnego zainteresowanie Uczestnika tematem zajęć.  Numer do prowadzącej Szkołę Beaty Sekuły to – 502 590 578. Po uzyskaniu pozytywnej weryfikacji Uczestnik może zapisać się na wybrane zajęcia.

Zapis na kurs

Rejestracja na kurs/warsztat/spotkanie odbywa się wyłącznie telefonicznie i jest równoznaczna z akceptacją tego Regulaminu oraz wymaga opłacenia w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia się – zadatku w wysokości wskazanej przy opisie wybranego kursu/warsztatu/spotkania. Szczegóły poniżej w punkcie Płatności.

Uczestnik zobowiązuje się podać w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe, teleadresowe i adres e-mail, na którym regularnie (co najmniej 1 raz w tygodniu) sprawdza pocztę, a także zobowiązuje się do potwierdzania otrzymywanych e-maili oraz SMS-ów, wysyłanych przez osoby reprezentujące Szkołę. Uczestnik, który nie czyta wiadomości e-maili wysyłanych przez Szkołę lub nie odpowiada na SMS-y, nie ma prawa do reklamacji sytuacji i zdarzeń, które wynikły przez jego zaniedbanie.

Granice wiekowe oraz wymagania zawodowe

W kursach terapeutycznych  uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 35 lat i legitymują się świadectwem ukończenia szkoły średniej. Do uczestnictwa w kursach nie jest wymagana wcześniejsze przygotowanie medyczne, terapeutyczne lub pokrewne.

4. PŁATNOŚCI

Zajęcia stacjonarne prowadzone przez Szkołę są odpłatne, a informacje o wysokości i przebiegu płatności zawarte są w zakładce Wydarzenia na FB: Z miłości do refleksologii.

Płatności za kurs Uczestnik dokonuje w oparciu o system płatności Szkoły  dostępny w Regulaminie.

Faktury są wystawiane z obowiązującą na czas wystawiania dokumentu  stawką podatku VAT i z tytułem wybranych zajęć.

Uczestnicy zajęć stacjonarnych spoza Polski są zobowiązani zgłosić do Prowadzącej Szkołę czy rozliczają swoje faktury za granicą, bo zmienia to zapis stawki podatku VAT na fakturze.

Ceny zajęć nie ulegają zmianie podczas trwania zajęć.

W ciągu trzech dni po ustnym lub pisemnym zgłoszeniu na kurs/warsztat/spotkanie, wymagana jest wpłata zadatku w kwocie wskazanej w ogólnodostępnej informacji o kursie.

Kwota ta stanowi dla Szkoły gwarant poważnego podejścia Uczestnika do kursu i zobowiązuje Szkołę do zaniechania dalszej rekrutacji. Dlatego nie ulega ona zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie.

W ramach rekompensaty Szkoła proponuje Uczestnikowi rezygnującemu z udziału w kursie w danym terminie – kolejną datę jego realizacji (szczegóły postępowania poniżej).

Pozostała kwota za kurs powinna być uiszczona w terminie 14 dni przed datą zajęć, na które zapisał się Uczestnik.

5. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KURSIE

Zadatek w kwocie podanej w aktualnym opisie zajęć jest bezzwrotny. Stanowi on gwarancję rezerwacji miejsca dla Uczestnika i powstrzymuje Szkołę od dalszych działań rekrutacyjnych. Kwota ta może być przeznaczona na zadatek na kolejne zajęcia organizowane przez Szkołę.

W sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w kursie lub w sytuacji konieczności przerwania go w czasie jego trwania Uczestnikowi, który wpłacił pełną kwotę za wydarzenie, zostanie zaproponowana nowa data udziału w kursie zgodna z kalendarzem zajęć organizowanych przez Szkołę.

W sytuacji gdy Uczestnik zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania ponosi on jego pełne koszty w ramach naprawienia szkody Szkoły za niewykorzystane miejsce w czasie szkolenia.

6. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnik ma prawo do:

uzyskania informacji dotyczących organizacji kursu, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, korzystania z materiałów udostępnianych przez Szkołę, dołączenia do grupy na portalu Facebook dedykowanej danej terapii

Uczestnik ma obowiązek:
znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać,
aktywnie uczestniczyć w kursach (co w szczególności oznacza przychodzenie na zajęcia punktualnie, słuchanie Instruktora i stosowanie się do jego zaleceń terapeutycznych – merytorycznych i metodologicznych), dbać o higienę, bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Uczestników, przestrzegać przepisów ppoż. oraz przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych Uczestników

 

Szczegółowe zasady praktyki terapeutycznej i odpoczynku pomiędzy terapiami podczas kursów

 Każda praca terapeutyczna wywołuje szereg szybko dziejących się zmian biochemicznych manifestujących się na poziomie ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Zajęcia terapeutyczne przebiegają w domowej i przyjaznej atmosferze, bez pośpiechu i z daniem przestrzeni każdemu Słuchaczowi na przyswojenie informacji i odreagowanie procesów związanych z własną regeneracją, regulacją i samo-uzdrawianiem. 

 To pierwszy sprawdzian cierpliwości i uważności na siebie i innych dla przyszłych terapeutów. 

Procesy emocjonalne i fizyczne mogą być subtelne, ale też mogą przebiegać gwałtownie.

 Terapeuta jest wyrozumiały, słuchający i słyszący, nie krytykuje, nie ocenia, nie wydaje opinii.

Nie kieruje się w swojej pracy terapeutycznej wiarą, przekonaniami społecznymi, politycznymi lub rasowymi.

 Atmosfera kursu jest pełna szacunku i zaufania dla procesu wszystkich jego Uczestników.

Rekomendowany jest odpowiednio długi odpoczynek pomiędzy terapiami szkoleniowymi. 

Każda z przerw regeneracyjnych będzie trwała od 15 do 30 minut w zależności od samopoczucia i sił witalnych Uczestników. W tym czasie zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów i jedzenie lekkich posiłków. 

O czasie trwania przerw decyduje wyłącznie Instruktor prowadzący kurs.

Podczas kursu prosimy aby Uczestnicy koncentrowali się wyłącznie na treściach dotyczących tematu zajęć oraz własnych procesach terapeutycznych.

Używanie aparatów fotograficznych i kamer oraz dyktafonów odbywa się po ustnym wyrażeniu zgody przez wszystkich Uczestników zajęć. 

7. PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA

Do obowiązków Instruktora należy:

prowadzenie zajęć wg. ustalonego planu ramowego
dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
odpowiadanie na pytania Uczestników i pomoc w trudnościach w zakresie realizowanych zagadnień planu ramowego kursu

Do praw Instruktora należy:

wyproszenie z sali osób, które zakłócają  porządek lub uniemożliwiają prowadzenie szkolenia, wpływając na opóźnienie procesu dydaktycznego grupy lub uniemożliwiając realizację treści programowych kursu,
wprowadzanie nowości i innowacji do programu szkolenia w zakresie realizowanych zagadnień

8. WARUNKI UKOŃCZENIA ZAJĘĆ STACJONARNYCH

Warunki konieczne do ukończenia poszczególnych zajęć i uzyskania ich potwierdzenia w formie certyfikatu lub dyplomu są w opisach wydarzeń.

Warunkiem ukończenia kursów zawodowych oraz uzyskania certyfikatu lub dyplomu jest 100 % obecność na zajęciach oraz złożenie egzaminu dyplomowego, z którego przebiegiem Uczestnicy zapoznają się podczas zajęć stacjonarnych oraz można się z nim zapoznać na FB: Szkoła Multiterapii Beaty Sekuły.

Zaangażowanie w postaci przygotowania teoretycznego i praktycznego oceniane jest zero-jedynkowo przez Instruktora podczas każdego dnia kursu. Przyswojenie treści programowych i zaprezentowanie samodzielnego wykonywania terapii oceniane jest zero-jedynkowo przez Instruktora podczas każdego dnia kursu. Poza tym ocenie podlega postawa otwartości i empatii  wykazywana przez Uczestnika.

Niektóre warsztaty stacjonarne kończą się wydaniem certyfikatu uczestnictwa, potwierdzającego odbycie zajęć w danym zakresie.

Egzamin zawodowy

Egzamin zawodowy teoretyczny, praktyczny i z tzw. kart klientów uprawnia do otrzymania dyplomu i formalizuje wykonywanie tego zawodu. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom zawodowy potwierdzający ukończenie kursu i nabyte umiejętności.

Jeśli Uczestnik nie nabędzie wiedzy i umiejętności  zgodnej z treściami szkolenia oraz postawy  odpowiedniej do wykonywania terapii i nie zostanie oceniony pozytywnie przez Instruktora,  nie otrzyma dyplomu potwierdzającego jego przygotowanie zawodowe i nie nabędzie praw do formalnego posługiwania się techniką bądź jej nazwą.

Uczestnik, który nie zdał egzaminu zawodowego, ale ukończył kurs z zakresu wybranego tematu, może otrzymać zaświadczenie o uczestnictwie w kursie, ale nie stanowi ono formalnego potwierdzenia jego wiedzy i umiejętności.

Uczestnictwo w niektórych zajęciach stacjonarnych  potwierdzane jest wydaniem certyfikatu i nie wymaga podchodzenia do sprawdzianów wiedzy i umiejętności.

Dyplomy, certyfikaty i inne dokumenty wysyłane są w formie dokumentów elektronicznych do samodzielnego wydruku.

Dwa razy w roku w siedzibie Szkoły Multiterapii w Józefowie odbywają się uroczyste wręczenia dyplomów, a zainteresowani Uczestnicy mogą wziąć w nich udział. Daty tych wydarzeń są publikowane na FB: Szkoła Multiterapii Beaty Sekuły.

9. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administratorem danych jest Szkoła Multiterapii. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Organizator zbiera dane osobowe Uczestników w celu wystawiania dokumentów księgowych, tworzenia statystyk, rzetelnego prowadzenia kursów, potwierdzenia statusu Uczestników oraz przeprowadzania skutecznej komunikacji między Szkołą a Uczestnikami w czasie trwania zajęć.

Organizator umożliwia Uczestnikom dostęp do podanych przez nich danych osobowych, ich aktualizację, poprawienie i usunięcie.

10. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie informacje i publikacje dotyczące kursów, które są dostępne na stronie www.refleksoterapia.net oraz FB: Z miłości do refleksologii oraz FB: Szkoła Multiterapii Twarzy oraz FB: Szkoła Multiterapii Beaty Sekuły, także skrypty udostępniane Uczestnikom w czasie trwania zajęć stanowią własność intelektualną Beaty Sekuły.

Uczestnicy mają prawo z nich korzystać na własny użytek, ale nie są uprawnieni do ich powielania w żadnej formie, przekazywania osobom trzecim, ani udostępniania w Internecie bez zgody Organizatora.

  1. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.refleksoterapia.net

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać zajęcia, które rozpoczną się co najmniej 60 dni od daty aktualizacji Regulaminu, ale nie obowiązuje osób, które wpłaciły zadatek na kurs lub poniosły pełną za niego odpłatność przed tym terminem. Osoby te obowiązuje Regulamin sprzed daty jego zmiany.

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programach zajęć w czasie ich trwania.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkoleń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Publikowanie tych materiałów na FB: Z miłości do refleksologii, Fb: Szkoła Multiterapii Twarzy, FB: Szkoła Multiterapii Beaty Sekuła oraz na Instagramie Z miłości do refleksologii  czy stronie www.refleksoterapia.net, może odbyć się wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i pisemnej zgody uczestników kursów/warsztatów/spotkań.

W sprawach nieunormowanych Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Szkoła.

Regulamin jest ważny od dnia 1 stycznia 2018 r.