Regulamin

Tutaj kupisz pierwszą polską książkę o manualnej refleksologii twarzy, a nawet pierwszą taką książkę na świecie.

http://www.szkola-multiterapii.pl

REGULAMIN SZKOLEŃ MIRT

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejszy regulamin (dalej “Regulamin”) określa ogólne zasady organizacji, przebiegu, płatności oraz warunków uczestnictwa i ukończenia kursów/warsztatów/spotkań, w tym prawa i obowiązki Uczestników i Organizatora w/w.

Kursy i terapie organizuje Szkoła Multiterapii ( zwana dalej Szkołą)

“Uczestnik” w rozumieniu Regulaminu to osoba, która zapisała się na kurs, opłaciła zadatek lub pełną kwotę za kurs i zapoznała się z Regulaminem  Szkoły.

“Instruktor” w rozumieniu Regulaminu to osoba prowadząca kurs w imieniu Szkoły.

 1. ZASADY ORGANIZACJI KURSÓW

Za przebieg kursu odpowiedzialny jest Instruktor.

Kurs/warsztat/spotkanie realizowane są zgodnie z programem ramowym dostępnym na stronie Szkoły  www.refleksoterapia.net  w zakładce Kursy oraz zgodnie z zawartym na FB: Z miłości do refleksologii, opisem Wydarzenia.

Na sali podczas trwania zajęć  mają prawo przebywać wyłącznie Uczestnicy kursu, Instruktor, asystenci Instruktora oraz inne osoby upoważnione przez Szkołę (np.: osoby-modele poddające się sesjom terapeutycznym podczas pokazów szkoleniowych).

Materiały dydaktyczne Uczestnicy otrzymują w formie fizycznej – skrypty, grafiki oraz ewentualnie elektronicznej –  linki do webinarów, dostęp do platformy edukacyjnej.

Materiały stanowią własność intelektualną Beaty Sekuły, prowadzącej Szkołę.

Czas trwania kursu znajduje się w opisach poszczególnych spotkań i liczony jest w godzinach zegarowych.

Liczba Uczestników każdego kursu wynosi od 6 do 12 osób. W przypadku, gdy na kurs zapisze się mniej niż 4 osoby – Szkoła ma prawo odwołać kurs i jeśli to nastąpi, ma obowiązek zwrócić Uczestnikom ich wpłaty.

Liczba Uczestników innych wydarzeń grupowych takich jak np.: Dni Praktyki Refleksologicznej czy Ogólnopolskie Spotkania Refleksologiczne to minimum 10 osób.

Zajęcia odbywają się w wyznaczonym przez  Szkołę miejscu i terminach, opublikowanych na jego stronie www lub na stronie  FB: Z miłości do refleksologii.

Terminy kontynuacji niektórych kursów ustalane są też bezpośrednio z Uczestnikami i Instruktorem, i wtedy mogą one nie pojawić się w formie oficjalnych ogłoszeń na stronie www lub w Wydarzeniach na  FB: Z miłości do refleksologii. Są to kursy wewnętrzne, na które nie ma rekrutacji spoza danej grupy.

Z  powodu wyjątkowych sytuacji, zdarzeń losowych i/lub sytuacji niezależnych od Szkoły, Szkoła ma prawo:

– odwołać kurs zwracając Uczestnikom wpłaty

-zaproponować Uczestnikom inną datę rozpoczęcia kursu, a jeśli się nie zgodzą zwrócić opłaty ( termin zajęć zostanie ustalony, aby pasował co najmniej 75% Uczestników kursu odwołanego)

-zaproponować inne miejsce odbywania się zajęć, w pobliżu obecnego

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSACH

Uczestnik ma obowiązek zapoznać się z treściami programowymi dotyczącymi wybranego kursu/warsztatu/spotkania zawartymi na www.refleksoterapia.net

Rejestracja na kurs/warsztat/spotkanie odbywa się telefonicznie lub za pomocą wiadomości SMS na numer telefonu podany na stronie www.

Rejestracja na kurs jest równoznaczna z akceptacją Regulaminu i wymaga opłacenia w ciągu trzech dni od daty zgłoszenia się zadatku w wysokości 30 % wartości wybranego kursu/warsztatu/spotkania lub w kwocie wskazanej w ogólnodostępnej informacji o kursie np.: na FB. Szczegóły poniżej w punkcie Płatności.

Uczestnik zobowiązuje się podać w formularzu zgłoszeniowym dane osobowe, teleadresowe i adres e-mail, na którym regularnie (co najmniej 1 raz w tygodniu) sprawdza pocztę, a także zobowiązuje się do potwierdzania otrzymanych emaili oraz odpowiadania na SMSy  wysyłane przez osoby reprezentujące Szkołę. Uczestnik, który nie czyta wiadomości e-maili wysyłanych przez Szkołę lub nie odpowiada na SMS-y, nie ma prawa do reklamacji sytuacji i zdarzeń, które wynikły przez jego zaniedbanie.

W kursach terapeutycznych  uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły 21 lat i legitymują się ukończeniem szkoły średniej. Do uczestnictwa w kursach nie jest wymagana wcześniejsze przygotowanie medyczne, terapeutyczne lub pokrewne.

Podstawą przyjęcia na kurs odbywający się w trybie stacjonarno-wirtualnym jest rozmowa kwalifikacyjna oraz wpłata zadatku, którego kwota określona jest w punkcie Płatności niniejszego Regulaminu..

 1. PŁATNOŚCI

Kursy przeprowadzane przez Szkołę są odpłatne.

Płatności za kurs Uczestnik dokonuje w oparciu o system płatności Szkoły  dostępny w Regulaminie.

Faktury są wystawiane ze stawką 23 % VAT z tytułem: szkolenie + jego temat

Aktualne ceny odbywających się kursów i terapii są dostępne na stronie www w zakładce Kursy i Terapie oraz w Wydarzeniach na FB.

Ceny kursów i terapii ulegają zmianie w oparciu o strategię cenową Szkoły.

W ciągu trzech dni po ustnym lub pisemnym zgłoszeniu na kurs/warsztat/spotkanie wymagana jest wpłata zadatku w wysokości 30% wartości wybranego wydarzenia lub w kwocie wskazanej w ogólnodostępnej informacji o kursie np.: na FB.

Kwota ta stanowi dla Szkoły gwarant poważnego podejścia Uczestnika do kursu i zobowiązuje Szkołę do zaniechania dalszej rekrutacji. Dlatego nie ulega ona zwrotowi w razie rezygnacji z uczestnictwa w kursie.

W ramach rekompensaty Szkoła proponuje Uczestnikowi rezygnującemu z udziału w kursie w danym terminie – kolejną datę jego realizacji (szczegóły postępowania poniżej).

Pozostała kwota za kurs powinna być uiszczona w terminie 21 dni przed datą kursu, na które zapisał się Uczestnik.

 1. REZYGNACJA Z UDZIAŁU W KURSIE

Zadatek w wysokości 30 % wartości lub w kwocie podanej w aktualnym opisie wydarzenia wydarzenia na FB jest bezzwrotny. Stanowi on gwarancję rezerwacji miejsca dla Uczestnika i powstrzymuje Szkołę od dalszych działań rekrutacyjnych. Kwota ta może być przeznaczona na zadatek na kolejne wydarzenie organizowane przez Szkołę.

W sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w kursie lub w sytuacji konieczności przerwania go w czasie jego trwania Uczestnikowi, który wpłacił pełną kwotę za wydarzenie, zostanie zaproponowana nowa data udziału w kursie.

W sytuacji gdy Uczestnik zrezygnuje z kursu w trakcie jego trwania ponosi on jego pełne  koszty w ramach naprawienia szkody Szkoły za niewykorzystane miejsce w czasie szkolenia.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

Uczestnik ma prawo do:

uzyskania informacji dotyczących organizacji kursu, właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, korzystania z materiałów udostępnianych przez Szkołę, dołączenia do grupy na portalu Facebook dedykowanej danej terapii

Uczestnik ma obowiązek:
znać postanowienia Regulaminu i ich przestrzegać
aktywnie uczestniczyć w kursach, co w szczególności oznacza przychodzenie na zajęcia punktualnie, słuchanie Instruktora i stosowanie się do jego zaleceń terapeutycznych ( merytorycznych i metodologicznych), dbać o higienę, bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz pozostałych Uczestników, przestrzegać przepisów ppoż. oraz przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do innych Uczestników

 

Szczegółowe zasady praktyki terapeutycznej i odpoczynku pomiędzy terapiami podczas kursów

 

Każda praca terapeutyczna wywołuje szereg szybko dziejących się zmian biochemicznych manifestujących się na poziomie ciała fizycznego, mentalnego i emocjonalnego. Kursy terapeutyczne przebiegają w domowej i przyjaznej atmosferze, bez pośpiechu i z daniem przestrzeni każdemu Słuchaczowi na przyswojenie informacji i odreagowanie procesów związanych z własną regeneracją, regulacją i samo-uzdrawianiem. 

 To pierwszy sprawdzian cierpliwości i uważności na siebie i innych dla przyszłych terapeutów. 

Procesy emocjonalne i fizyczne mogą być subtelne ale też mogą przebiegać gwałtownie.

 Terapeuta jest wyrozumiały, słuchający i słyszący, nie krytykuje, nie ocenia, nie wydaje opinii.

Nie kieruje się w swojej pracy terapeutycznej wiarą, przekonaniami społecznymi, politycznymi lub rasowymi.

 Atmosfera kursu jest pełna szacunku i zaufania dla procesu wszystkich jego Uczestników.

Rekomendowany jest odpowiednio długi odpoczynek pomiędzy terapiami szkoleniowymi. 

Każda z przerw regeneracyjnych będzie trwała od 15 do 30 minut w zależności od samopoczucia i sił witalnych Uczestników. W tym czasie zalecane jest spożywanie dużej ilości płynów i jedzenie lekkich posiłków. O czasie trwania przerw decyduje wyłącznie Instruktor prowadzący kurs.

Podczas kursu prosimy aby Uczestnicy koncentrowali się wyłącznie na treściach dotyczących tematu zajęć oraz własnych procesach terapeutycznych.

Zabrania się używania aparatów fotograficznych i kamer oraz dyktafonów bez zgody Instruktora!

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI INSTRUKTORA

Do obowiązków Instruktora należy:

prowadzenie zajęć wg. ustalonego planu ramowego
dbanie o prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego
sprawdzanie obecności na zajęciach
odpowiadanie na pytania Uczestników i pomoc w trudnościach w zakresie realizowanych zagadnień planu ramowego kursu

Do praw Instruktora należy:

wyproszenie z sali osób, które zakłócają  porządek lub uniemożliwiają prowadzenie szkolenia, wpływając na opóźnienie procesu dydaktycznego grupy lub uniemożliwiając realizację treści programowych kursu,
wprowadzanie nowości i innowacji do programu szkolenia w zakresie realizowanych zagadnień

 1. WARUNKI UKOŃCZENIA KURSU

Warunkiem koniecznym do ukończenia każdego kursu jest 100 %
obecność na zajęciach.

Zaangażowanie w postaci przygotowania teoretycznego i praktycznego oceniane jest zero-jedynkowo przez Instruktora podczas każdego dnia kursu.

Przyswojenie treści programowych i zaprezentowanie samodzielnego wykonywania terapii oceniane jest zero-jedynkowo przez Instruktora podczas każdego dnia kursu.

Postawa otwartości i empatii terapeutycznej wykazywana przez Uczestnika

Warsztaty kończą się wydaniem certyfikatu uczestnictwa potwierdzającego odbycie zajęć w danym zakresie o ile Uczestnik spełnia powyższe warunki.

Tylko za zgodą Szkoły oraz innych uczestników grupy i w uzasadnionym przypadku Uczestnik będzie miał prawo do odrobienia zajęć w innej grupie lub zmiany grupy szkoleniowej.

Kursy kończą się egzaminem zawodowym teoretycznym, praktycznym i z tzw. kart terapeutycznych. Po zdaniu egzaminu uczestnik otrzymuje dyplom zawodowy potwierdzający ukończenie kursu i nabyte umiejętności.

Jeśli Uczestnik nie nabędzie wiedzy i umiejętności  zgodnej z treściami szkolenia oraz postawy  odpowiedniej do wykonywania terapii i nie zostanie oceniony pozytywnie przez Instruktora  nie otrzyma  dokumentu potwierdzającego jego przygotowanie zawodowe i nie nabędzie praw do formalnego posługiwania się techniką bądź jej nazwą.

Uczestnictwo w warsztatach potwierdzane jest Certyfikatem i nie wymaga podchodzenia do sprawdzianów wiedzy i umiejętności.

 1. DANE OSOBOWE I PRYWATNOŚĆ

Administratorem danych jest Szkoła Multiterapii. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Organizator zbiera dane osobowe Uczestników w celu rzetelnego prowadzenia kursów, tworzenia statystyk, ulepszania programu kursów, potwierdzenia statusu Uczestnika oraz przeprowadzania skutecznej komunikacji między Szkołą a Uczestnikami w czasie trwania kursów.

Organizator umożliwia Uczestnikom dostęp do podanych przez nich danych osobowych, ich aktualizację, poprawienie i usunięcie.

 1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Wszelkie informacje i publikacje dotyczące kursów, które są dostępne na stronie www oraz FB: Z miłości do refleksologii oraz materiały udostępniane Uczestnikom w czasie trwania kursów stanowią własność intelektualną Beaty Sekuły.  Uczestnicy mają prawo z nich korzystać na własny użytek, ale nie są uprawnieni do ich powielania w żadnej formie, przekazywania osobom trzecim, ani udostępniania w Internecie bez zgody Organizatora.

 1. ZMIANA REGULAMINU I POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Aktualny Regulamin dostępny jest na stronie www.refleksoterapia.net

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie.

Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać kursy, które rozpoczną się co najmniej 60 dni od daty aktualizacji Regulaminu ale nie obowiązuje osób, które wpłaciły zadatek na kurs lub poniosły pełną za niego odpłatność przed tym terminem. Osoby te obowiązuje Regulamin sprzed daty jego zmiany.

Organizator zastrzega sobie prawo do drobnych zmian w programach kursów w czasie ich trwania.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokumentowania szkoleń za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Publikowanie tych materiałów np.: na FB: Z miłości do refleksologii  czy stronie www.refleksoterapia.net może odbyć się wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa i pisemnej zgody uczestników kursów/warsztatów/spotkań.

W sprawach nieunormowanych Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Szkoła.

Regulamin jest ważny od dnia 1 stycznia 2018 r.